Aviso legal

I. INFORMACIÓN XERAL

En cumprimento do deber de información previsto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), do 11 de xullo, a continuación indícanse os seguintes datos de información xeral deste sitio web:

A titularidade deste sitio web, https://inocuatech.com/ , (en diante, Sitio web) correspóndelle a:, provisto de NIF: B06982037 e empadroado en: cos seguintes datos de rexistro: , cuxo representante é: Pablo García García , e cuxos datos de contacto son:

Enderezo postal: CESAR, 5. CALO. 15866. TEO

Teléfono de contacto: 627 903 058

Correo electrónico de contacto: pablo.garcia@inocuateh.com

II. TERMOS E CONDICIÓNS XERAIS DE USO

Obxecto das condicións: O Sitio Web

As presentes Condicións Xerais de Uso (en diante, Condicións) teñen como finalidade regular o acceso e uso do Sitio Web. Para os efectos destas Condicións, entenderase polo Sitio Web: o aspecto exterior das interfaces de pantalla, tanto de xeito estático como dinámico, é dicir, a árbore de navegación; e todos os elementos integrados tanto nas interfaces de pantalla como na árbore de navegación (en diante, Contidos) e todos aqueles servizos ou recursos en liña que ofrece aos Usuarios (en diante, Servizos).

Inocua Tech resérvase o dereito a modificar, en calquera momento e sen previo aviso, a presentación e configuración do Sitio Web e dos Contidos e Servizos que nel poidan incorporarse. O Usuario recoñece e acepta que en calquera momento Inocua Tech poderá interromper, desactivar e/ou cancelar calquera destes elementos que estean integrados no Sitio Web ou o acceso aos mesmos.

O acceso ao Sitio Web por parte do Usuario é gratuíto e, por norma xeral, é gratuíto sen que o Usuario teña que achegar indemnización algunha para poder desfrutar del, salvo no que se refire ao custo de conexión a través da rede de telecomunicacións facilitada polo acceso. provedor que o Usuario teña contratado

O uso de calquera dos Contidos ou Servizos do Sitio Web poderá realizarse mediante a previa subscrición ou rexistro do Usuario.

O usuario

O acceso, navegación e uso do Sitio Web confire a condición de Usuario, polo que acepta, desde o momento en que comeza a navegar polo Sitio Web, todas as Condicións aquí establecidas, así como as súas posteriores modificacións, sen prexuízo da aplicación das obrigatorias legais correspondentes. normativa segundo o caso. Dada a relevancia do anterior, recoméndase ao Usuario a súa lectura cada vez que visite o Sitio Web.

O sitio web de Inocua Tech ofrece unha gran variedade de información, servizos e datos. O Usuario asume a responsabilidade do correcto uso do Sitio Web. Esta responsabilidade estenderase a:

  • Un uso da información, Contidos e/ou Servizos e datos ofrecidos por Inocua Tech sen que sexa contrario ao disposto nestas Condicións, a Lei, a moral ou a orde pública, ou que de calquera outra forma poida supoñer lesión dos dereitos de terceiros. partes ou o funcionamento do propio sitio web.
  • A veracidade e licitude da información facilitada polo Usuario nos formularios expedidos por Inocua Tech para o acceso a determinados Contidos ou Servizos ofrecidos polo Sitio Web. En todo caso, o Usuario comunicará inmediatamente a Inocua Tech calquera feito que permita o uso indebido da información rexistrada nos devanditos formularios, tales como, pero non só, o roubo, extravío ou acceso non autorizado a identificadores e/ou contrasinais, co fin de para proceder á súa cancelación inmediata.

O mero acceso a esta Web non implica o establecemento de ningún tipo de relación comercial entre Inocua Tech e o Usuario.

Sempre cumprindo coa lexislación vixente, esta Web de Inocua Tech está dirixida a todas as persoas, independentemente da súa idade, que poidan acceder e/ou navegar polas páxinas da Web.

O Sitio Web está dirixido principalmente a Usuarios residentes en España . Inocua Tech non garante que o sitio web cumpra coas leis doutros países, nin total nin parcialmente. Se o Usuario reside ou está domiciliado noutro lugar e decide acceder e/ou navegar polo Sitio Web, farao baixo a súa propia responsabilidade, debendo asegurarse de que o dito acceso e navegación cumpra coa lexislación local que resulte de aplicación. a el/a, non asumindo inocua Tech ningunha responsabilidade que puidese derivarse do devandito acceso.

III. ACCESO E NAVEGACIÓN NO SITIO WEB: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

Inocua Tech non garante a continuidade, dispoñibilidade e utilidade do Sitio Web, nin dos Contidos nin Servizos. Inocua Tech fará todo o posible para garantir o bo funcionamento do Sitio Web, non obstante, non se fai responsable nin garante que o acceso a este Sitio Web non sexa ininterrompido nin que estea libre de erros.

Tampouco se responsabiliza nin se garante que os contidos ou software ao que se pode acceder a través deste Sitio Web estean libres de erros ou causen danos no sistema informático (software e hardware) do Usuario. En ningún caso Inocua Tech será responsable das perdas, danos ou prexuízos de calquera tipo derivados do acceso, navegación e uso do Sitio Web, incluídos, entre outros, os ocasionados aos sistemas informáticos ou os ocasionados pola introdución de virus.

Inocua Tech tampouco se fai responsable dos danos que se poidan ocasionar aos usuarios polo uso indebido deste sitio web. En particular, non se fai responsable de ningún xeito das caídas, interrupcións, faltas ou defectos das telecomunicacións que se poidan producir.

IV. POLÍTICA DE ENLACE

Inocua Tech non ofrece nin comercializa, por si mesma nin a través de terceiros, os produtos e/ou servizos dispoñibles nos devanditos sitios enlazados.

O Usuario ou terceiro que realice un hipervínculo desde unha páxina web doutro sitio web diferente ao Sitio Web de Inocua Tech deberá saber que:

Non está permitida a reprodución, total ou parcial, de ningún dos Contidos e/ou Servizos do Sitio Web sen autorización expresa de Inocua Tech .

Tampouco está permitida ningunha declaración falsa, inexacta ou incorrecta no Sitio Web de Inocua Tech , nin nos seus Contidos e/ou Servizos.

A excepción do hiperenlace, o sitio web no que se estableza dito hiperenlace non conterá ningún elemento deste sitio web, protexido como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, salvo autorización expresa de Inocua Tech .

O establecemento do hiperenlace non suporá a existencia de relacións entre Inocua Tech e o propietario do sitio web desde o que se realice, nin o coñecemento e aceptación por parte de Inocua Tech dos contidos, servizos e/ou actividades ofertados no devandito sitio web, e Viceversa. .

V. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

A propia Inocua Tech ou en calidade de cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do Sitio Web, así como dos elementos contidos nel (a título enunciativo e non exhaustivo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais empregados, programas informáticos necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.). Serán, polo tanto, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, sendo de aplicación a elas a normativa tanto española como comunitaria nesta materia, así como os tratados internacionais relacionados coa materia e subscritos por España.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, queda expresamente prohibida a reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a modalidade de posta a disposición, de todo ou parte dos contidos deste sitio web, con fins comerciais, en calquera soporte e por ningún medio técnico, sen a autorización de Inocua Tech .

O Usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial de Inocua Tech . Podes visualizar os elementos do Sitio Web ou mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do teu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre que sexa exclusivamente para o teu uso persoal. Non obstante, o Usuario non poderá eliminar, alterar ou manipular ningún dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no Sitio Web.

No caso de que o Usuario ou terceiro considere que algún dos Contidos do Sitio Web constitúe unha vulneración dos dereitos de protección da propiedade intelectual, deberá comunicalo inmediatamente a Inocua Tech a través dos datos de contacto no apartado de INFORMACIÓN XERAL deste Aviso Legal e Condicións Xerais. de Uso.

ACCIÓNS LEGAIS, LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

Inocua Tech resérvase o dereito de presentar as accións civís ou penais que considere necesarias polo uso indebido do Sitio Web e dos Contidos, ou polo incumprimento das presentes Condicións.

A relación entre o Usuario e Inocua Tech rexerase pola normativa vixente e aplicable no territorio español. De xurdir algunha controversia en relación coa interpretación e/ou aplicación das presentes Condicións, as partes someterán os seus conflitos á xurisdición ordinaria, someténdose aos xuíces e tribunais correspondentes de conformidade coa lei.