Política de privacidade

I. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

Respectando o disposto na lexislación vixente, Inocua Tech (en diante tamén Web) comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, segundo o nivel de seguridade axeitado ao risco dos datos recollidos.

Leis que incorpora esta política de privacidade

Esta política de privacidade está adaptada á normativa española e europea vixente en materia de protección de datos persoais en internet. En concreto, respecta as seguintes normas:

 • Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (GDPR).
 • Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais (LOPD-GDD).
 • Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (RDLOPD).
 • Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE).

Identidade do responsable do tratamento dos datos persoais

O responsable do tratamento dos datos persoais recollidos en Inocua Tech é: INOCUA TECH SLU , provisto de NIF: B06982037 e rexistrado en: cos seguintes datos de rexistro: , cuxo representante é: Inocua Tech (en diante, Responsable de Datos). A súa información de contacto é a seguinte:

Enderezo postal: CESAR, 5. CALO. 15866. TEO

Teléfono de contacto: 627 903 058

Correo electrónico de contacto: pablo.garcia@inocuateh.com

Rexistro de Datos Persoais

En cumprimento do disposto no RGPD e na LOPD-GDD, informámoslle que os datos persoais recollidos por Inocua Tech , a través dos formularios ampliados nas súas páxinas, serán incorporados e tratados no noso ficheiro co fin de facilitar, axilizar e cumprir. os compromisos establecidos entre Inocua Tech e o Usuario ou o mantemento da relación establecida nos formularios que o Usuario cubra, ou para responder a unha solicitude ou consulta do Usuario. Así mesmo, de conformidade co disposto no RGPD e na LOPD-GDD, salvo que concorra a excepción prevista no artigo 30.5 do RGPD, mantense un rexistro das actividades de tratamento que especifiquen, segundo os seus fins, as actividades de tratamento realizadas. e as demais circunstancias establecidas no RGPD.

Principios aplicables ao tratamento de datos persoais

O tratamento dos datos persoais do Usuario suxeitarase aos seguintes principios recollidos no artigo 5 do RGPD e nos artigos 4 e seguintes da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais. :

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: requirirase en todo momento o consentimento do Usuario tras unha información totalmente transparente sobre os fins para os que se recollen os datos persoais.
 • Principio de limitación da finalidade: os datos persoais recolleranse para fins específicos, explícitos e lexítimos.
 • Principio de minimización de datos: os datos persoais recollidos só serán estritamente necesarios en relación cos fins para os que se tratan.
 • Principio de exactitude: os datos persoais deben ser precisos e estar sempre actualizados.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: os datos persoais só se manterán de forma que permita a identificación do Usuario durante o tempo necesario para os fins do seu tratamento.
 • Principio de integridade e confidencialidade: os datos persoais serán tratados de forma que se garanta a súa seguridade e confidencialidade.
 • Principio de responsabilidade proactiva: o Responsable do Tratamiento será o responsable de velar polo cumprimento dos principios anteriores.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos tratadas por Inocua Tech son unicamente datos identificativos. En ningún caso se tratan categorías especiais de datos persoais no sentido do artigo 9 do GDPR.

Base legal para o tratamento de datos persoais

A base legal para o tratamento dos datos persoais é o consentimento. Inocua Tech comprométese a obter o consentimento expreso e comprobable do Usuario para o tratamento dos seus datos persoais para unha ou varias finalidades concretas.

O Usuario terá dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento. Será tan doado retirar o consentimento como prestalo. Como norma xeral, a retirada do consentimento non condicionará o uso do Sitio Web.

Nas ocasións nas que o Usuario deba ou poida facilitar os seus datos a través de formularios para realizar consultas, solicitar información ou por motivos relacionados co contido do Sitio Web, informaráselle se é obrigatoria a cumprimentación dalgún deles por ser imprescindibles para o correcto desenvolvemento da operación realizada.

Finalidades do tratamento aos que se destinan os datos persoais

Os datos persoais son recollidos e xestionados por Inocua Tech coa finalidade de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre o Sitio Web e o Usuario ou o mantemento da relación establecida nos formularios que este cubra ou para atender un solicitude. solicitude ou consulta.

Así mesmo, os datos poderán ser utilizados para personalización comercial, fins operativos e estatísticos, e actividades propias do obxecto social de Inocua Tech , así como para a extracción, almacenamento de datos e estudos de mercadotecnia para adaptar os Contidos ofrecidos ao Usuario, como así como como mellorar a calidade, o funcionamento e a navegación do sitio web.

No momento en que se obteñan os datos persoais, o Usuario será informado sobre a finalidade ou finalidades específicas do tratamento para o que se utilizarán os datos persoais; é dicir, o uso ou usos que se lle vai dar á información recollida.

Períodos de conservación dos datos persoais

Os datos persoais só se conservarán durante o tempo mínimo necesario para os fins do seu tratamento e, en todo caso, só durante o seguinte período: , ou ata que o Usuario solicite a súa supresión.

No momento en que se obteñan os datos persoais, informarase ao Usuario do período durante o que se conservarán os datos persoais ou, cando non sexa posible, dos criterios empregados para determinar este período.

Destinatarios de datos persoais

Os datos persoais do Usuario serán compartidos cos seguintes destinatarios ou categorías de destinatarios:

– Google Ireland, Ltd.

No caso de que o Responsable teña a intención de transferir datos persoais a un terceiro país ou organización internacional, no momento en que se obteñan os datos persoais, o Usuario será informado sobre o terceiro país ou organización internacional á que se transfiren os datos. os datos, así como a existencia ou non dunha decisión de adecuación por parte da Comisión.

Datos persoais dos menores

Respectando o disposto nos artigos 8 do RGPD e 7 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos dereitos dixitais, só os maiores de 14 anos poderán prestar o seu consentimento para o tratamento dos seus datos. datos persoais legalmente por Inocua Tech . Se se trata dun menor de 14 anos, para o tratamento será necesario o consentimento dos pais ou titores, que só se considerará lícito na medida en que estes o autoricen.

Segredo e seguridade dos datos persoais

Inocua Tech comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, segundo o nivel de seguridade axeitado ao risco dos datos recollidos, para que se garanta a seguridade dos datos persoais e se evite a súa destrución, perda ou alteración accidental ou accidental. de datos persoais transmitidos, almacenados ou tratados doutro xeito, ou comunicación ou acceso non autorizado a tales datos.

Non obstante, dado que Inocua Tech non pode garantir a inexpugnabilidade de Internet nin a total ausencia de hackers ou outros que accedan fraudulentamente aos datos persoais, o Responsable de Datos comprométese a informar ao Usuario sen dilacións indebidas cando se produza unha violación da seguridade dos datos persoais que se produza. susceptibles de implicar un alto risco para os dereitos e liberdades das persoas físicas. De acordo co establecido no artigo 4 do RGPD, enténdese por violación da seguridade dos datos persoais toda violación da seguridade que cause a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita dos datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutro xeito, ou comunicación non autorizada. ou acceder a ditos datos

Os datos persoais serán tratados de xeito confidencial polo Responsable, quen se compromete a informar e garantir mediante unha obriga legal ou contractual que a dita confidencialidade é respectada polos seus empregados, asociados, e calquera persoa a quen faga accesible a información.

Dereitos derivados do tratamento de datos persoais

O Usuario ten sobre Inocua Tech e, polo tanto, poderá exercer fronte ao Responsable os seguintes dereitos recoñecidos no RGPD e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos dereitos dixitais:

 • Dereito de acceso: É o dereito do Usuario a obter confirmación de se Inocua Tech está tratando ou non os seus datos persoais e, de ser así, a obter información sobre os seus datos persoais concretos e o tratamento que Inocua Tech realizou ou levará a cabo, así como, entre outras, a información dispoñible sobre a procedencia dos ditos datos e os destinatarios das comunicacións realizadas ou previstas para eles.
 • Dereito de rectificación: É dereito do Usuario a que se modifiquen os seus datos persoais que resulten inexactos ou, tendo en conta as finalidades do tratamento, incompletos.
 • Dereito de supresión («dereito ao esquecemento»): É o dereito do Usuario, sempre que a lexislación vixente non estableza outra cousa, a obter a supresión dos seus datos persoais cando xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos ou tratados; O Usuario retirou o seu consentimento para o tratamento e este non ten outra base legal; o Usuario oponse ao tratamento e non existe outro motivo lexítimo para continuar co mesmo; os datos persoais foron tratados ilegalmente; os datos persoais deben ser eliminados en cumprimento dunha obriga legal; ou os datos persoais foron obtidos como consecuencia dunha oferta directa de servizos da sociedade da información a un menor de 14 anos. Ademais da supresión dos datos, o Responsable, tendo en conta a tecnoloxía dispoñible e o custo da súa aplicación, deberá adoptar as medidas razoables para informar aos responsables que estean tratando os datos persoais da solicitude do interesado para que elimine calquera ligazón a eses datos persoais. .
 • Dereito á limitación do tratamento: É o dereito do Usuario a limitar o tratamento dos seus datos persoais. O Usuario ten dereito a obter a limitación do tratamento cando impugna a exactitude dos seus datos persoais; o tratamento é ilícito; O Responsable xa non necesita os datos persoais, pero o Usuario os necesita para facer reclamacións; e cando o Usuario se opuxese ao tratamento.
 • Dereito á portabilidade dos datos: no caso de que o tratamento se realice por medios automatizados, o Usuario terá dereito a recibir os seus datos persoais do Responsable nun formato estruturado, de uso común e lexible por máquina, e a transmitilos a outro controlador.do tratamento. Sempre que sexa técnicamente posible, o controlador de datos transmitirá directamente os datos a ese outro controlador.
 • Dereito de oposición: É o dereito do Usuario a que Inocua Tech non trate os seus datos persoais ou a que o paralice o seu tratamento .
 • Dereito a non ser suxeito a unha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfiles: É o dereito do Usuario a non ser suxeito a unha decisión individualizada baseada unicamente no tratamento automatizado dos seus datos persoais, incluída a elaboración de perfiles, existente salvo que a lexislación vixente estableza o contrario. .

Así, o Usuario poderá exercer os seus dereitos mediante comunicación escrita dirixida ao Responsable coa referencia “RGPD- https://inocuatech.com/ ”, especificando:

 • Nome, apelidos do Usuario e copia do DNI. Nos casos en que se admita a representación, tamén será necesaria a identificación polo mesmo medio da persoa que representa ao Usuario, así como o documento acreditativo da representación. A fotocopia do DNI poderá ser substituída por calquera outro medio legalmente válido que acredite a identidade.
 • Solicitude cos motivos concretos da solicitude ou información á que se quere acceder.
 • Enderezo para efectos de notificación.
 • Data e sinatura do solicitante.
 • Calquera documento que acredite a solicitude que fai.

Esta solicitude e calquera outro documento anexo poderán enviarse ao seguinte enderezo e/ou correo electrónico:

Enderezo postal: CESAR, 5. CALO. 15866. TEO

Correo electrónico: pablo.garcia@inocuateh.com

Ligazóns a sitios web de terceiros

O sitio web pode incluír hipervínculos ou ligazóns que permitan o acceso a páxinas web de terceiros distintos de Inocua Tech , e que polo tanto non son operados por Inocua Tech . Os titulares destes sitios web terán as súas propias políticas de protección de datos, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios ficheiros e das súas propias prácticas de privacidade.

Reclamacións ante a autoridade de control

No caso de que o Usuario considere que existe algún problema ou infracción da normativa vixente na forma en que se están a tratar os seus datos persoais, terá dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control, en particular. , no Estado no que teña a súa residencia habitual, lugar de traballo ou lugar da presunta infracción. No caso de España, a autoridade de control é a Axencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es).

II. ACEPTACIÓN E CAMBIOS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

É necesario que o Usuario lea e estea de acordo coas condicións sobre protección de datos persoais contidas nesta Política de Privacidade, así como que acepte o tratamento dos seus datos persoais para que o Responsable poida proceder con elo no formulario, nos prazos e para os efectos sinalados. O uso do Sitio Web implicará a aceptación da súa Política de Privacidade.

Inocua Tech resérvase o dereito a modificar a súa Política de Privacidade, segundo o seu propio criterio, ou motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doutrinal da Axencia Española de Protección de Datos. Os cambios ou actualizacións desta Política de Privacidade non serán notificados expresamente ao Usuario. Recoméndase ao Usuario que consulte esta páxina periodicamente para estar ao tanto dos últimos cambios ou actualizacións.

Esta Política de Privacidade foi actualizada para adaptala ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes. de datos (RGPD) e a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais.